Current Members
Research
Current Members
Download
Download this document


Members of the Scientific Council as of 1st July 2014


Name

Head of the Council

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Full Memmbers

doc. PhDr. Stanislav Balík, PhD.

doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.

prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

Dr. Ing. Zdeněk Drábek

prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.

JUDr. Michal Illner

prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

prof. MgA. David Jan Novotný

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Honorary Members

prof. Dr. Detlef Brandes

prof. Pawel Dembinski, Ph.D.

prof. Svennik Hoyer

prof. PhDr. Frank L. Kaplan

prof. Dr. Zdislaw Krasnodebski

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

prof. Christian Lequesne

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

prof. Georges Mink

prof. Dr. Miroslav Novák

prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

prof. Stein Ringen

prof. Jacques Rupnik

prof. PhDr. Ilja Šrubař

prof. PhDr. Jan Švejnar, Ph.D.

prof. Laszlo Varadi

Current MembersMembers of the Scientific Council as of 1st July 2014


Name

Head of the Council

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Full Memmbers

doc. PhDr. Stanislav Balík, PhD.

doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.

prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc.

Dr. Ing. Zdeněk Drábek

prof. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.

JUDr. Michal Illner

prof. PhDr. Jiří Kabele, Ph.D.

doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.

doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.

RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc.

PhDr. Dušan Kováč, DrSc.

prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.

doc. Mgr. Jaromír Krejčí, Ph.D.

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.

prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.

prof. MgA. David Jan Novotný

prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.

prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.

prof. RNDr. Ing. František Turnovec, CSc.

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc.

doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Honorary Members

prof. Dr. Detlef Brandes

prof. Pawel Dembinski, Ph.D.

prof. Svennik Hoyer

prof. PhDr. Frank L. Kaplan

prof. Dr. Zdislaw Krasnodebski

prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.

prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.

prof. PhDr. Miroslav Kusý, CSc.

prof. Christian Lequesne

prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.

prof. Georges Mink

prof. Dr. Miroslav Novák

prof. PhDr. Michal Reiman, DrSc.

prof. Stein Ringen

prof. Jacques Rupnik

prof. PhDr. Ilja Šrubař

prof. PhDr. Jan Švejnar, Ph.D.

prof. Laszlo Varadi